Kurucu'dan
Yazdır

Ölçme Ve Değerlendirme

Dersler: Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları ölçme ve değerlendirmede dikkate alınır. Sınavların şekline, ağırlıklarına ve notlara, ilgili öğretim elemanı karar verir. Sınavlar; ara sınav, genel sınav ve mazeret sınavı olmak üzere yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi %30’dan az, %70 ten fazla olamaz. Ders başarı notları, enstitü tarafından ilân edildikten sonra kesinleşir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak yüksek lisans programında en az 65 alması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlamak veya Enstitü Yönetim Kurulunca bunlara eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.

Bitirme projesi: Bir tezsiz yüksek lisans öğrencisi, son derslerini aldığı dönemde bir öğretim üyesinin gözetiminde bitirme projesi hazırlar. Öğrenci raporunu tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve yeterlik sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri, sağlık yönetimi anabilim dalı başkanlığınca önerilen üç öğretim üyesinden oluşur.

Tez:Derslerini başarıyla tamamlayan bir tezli yüksek lisans öğrencisi, danışmanı denetiminde bir tez önerisi hazırlar. Sağlık yönetimi anabilim dalı akademik kurulunca kabul edilen tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrenci, danışmanı gözetiminde ve niteliklere uygun olarak tezini hazırlar. Tezin savunma sınavı için üç öğretim üyesinden oluşan jüri, danışmanın talebi üzerine sağlık yönetimi anabilim başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Öğrenci, tezini tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.