Kurucu'dan
Yazdır

Biyokimya

Biyokimya, alınan besinlerin insan vücudunda fonksiyon ve yapı maddesi olarak kullanılması sırasında  in vivo ve in vitro şartlarda gerçekleşen kimyasal ve enzimatik reaksiyonları inceleyen bir bilim alanıdır. Reaksiyon kademelerinde genetik ya da edinsel  olarak görülen düzensizlikler çeşitli hastalık tablolarına neden olmaktadır.  Doktora öğrencilerimiz edindikleri teorik ve pratik bilgileri kullanarak toplumun ve ülkenin ihtiyaçları için gerekli olan araştırmaların içinde yer almaktadırlar. Öğrencilerimiz bilgi ve beceri donanımları ile dünyanın her yerinde kan, doku, hücre ve diğer vücut sıvılarında çalışma, araştırma ve bilinmeyeni çözme şansına sahiptirler. Üniversitemizin Kavacık yerleşkesinde bulunan araştırma laboratuvarımız gelişmiş teknoloji ve donanımı ile öğrencilerimize gelişmiş ülkeler düzeyinde araştırma yapma şansı tanımaktadır.  Doktora programı ders özetleri

Biyokimyada Temel Kavramlar
Laboratuvarda güvenlik ve emniyet kurallarını,çözelti kavramlarını ve yapılmasını,  ölçme ve değerlendirme yöntemlerini, santrifügasyon işlemlerinin prensibini, hassas terazinin özelliklerini ve prensibini, biyokimya laboratuvarlarında akredite olma kurallarını çeşitli yıllarda yapılan akreditasyonlarda aranan kaliteyi, biyokimya laboratuvarlarında kullanılan araç ve gereçlerin teknik şartnamalerinde aranacak özellikleri, besinlerde bulunan karbonhidrat, lipid, protein, vitamin, minerallerin hücredeki akıbetini ve nasıl değerlendirileceğini öğrenir.
Uygulamalı Biyokimya II
Hücrede ve kanda bulunan makro ve mikro moleküllerin ölçülmesi ile ilgili yasaları, kan ve diğer vücut sıvılarının toplanmasını,  saklanmasını, korunmasını,  taşınmasını, çeşitli şartların etkilerini, , kan ve hücre içi makro ve mikro moleküllere  rutin biyokimyasal analizlerde  uygulanan yöntemleri   öğrenir.
Hemostaz Biyokimyası II
Hemostatik  mekanizmanın sistemlerini, damar endotelini ve hemostazdaki fonksiyonunu, trombositleri ve biyokimyasal işlevsel bozukluğu nedeni ile görülen patolojileri, koagulasyon sistemi biyokimyasal işlevsel bozukluklar nedeni ile ilgili patolojileri, fibrinrinolitik sistemi ve biyokimyasal işlevsel bozukluk nedeniyle görülen patolojileri, heparin ve etki mekanizmasını, oral antikoagulanlar ve etki mekanizmasını ölçüm yöntemlerini, hemostatik  sistemdeki çeşitli inhibitör ve aktivatörlerin  etkilerini, hemostatik sistem parametrelerinin analizlerini, preanalitik hataların nedenlerini öğrenir.
Üreme Biyokimyası
İnsanda üreme fonksiyonunu gerçekleştiren gonadlar, hipofiz, hipotalamus, adrenal korteks ve plasenta tarafından üretilen hormonlar ile parakrin ve otokrin mediatörlerin biyokimyasal etki mekanizmalarını bu mekanizmalarda inhibitör ve aktivatörlerin etkilerini öğrenir. Gebelik ve gebelikle ilişkili durumlarda kullanılan laboratuvar testlerini, gestasyonel diyabetin nedenlerini  öğrenir. Preeklampsinin ve infertilitenin biyokimyasal nedenlerini tartışacak bilgilere sahip olur. 
Kanser Biyokimyası II
DNA hasarı ile kontrolsüz büyüme yeteneğine sahip olan kanserin oluşumundaki biyokimyasal mekanizmaları öğrenir. Tümer belirteçlerinin tanımlanmasında tedavide kullanılabilmesindeki esasları kavrar. Tümör gelişimi ile ilgili proteinlerin, metabolitlerin neler olabileceğini metastazdaki rollerini öğrenir.
Moleküler hücre biyolojisi ve biyokimya
Hücrenin yapısal özellikleri, hücreyi oluşturan organeller makro ve mikro moleküller, birbiri ile iletişimleri, besinlerle hücrenin yapısal ve fonksiyonel ilişkisi, enerji üretimi ve tüketiminde dengeyi, bu iletişimlerle ilgili laboratuvar  yöntemlerini öğreten multidisipliner bir derstir.
Diyabet Biyokimyası II
Glukozun metabolik kontrolünü,  açlıkta ve toklukta kan glukoz düzeylerini, diyetle alınan glukozun periferal dokulardaki akıbetini, insülinin özelliklerini, çeşitli diyabetik tiplerini ve komplikasyonlarını, protein glikasyonunu, diyabet tanısında laboratuvar testlerini, referans değerleri etkileyen faktörleri , çeşitli yöntemlerin prensiplerini preanalitik hataların nedenlerini, diyabetde elektrolitleri, asid baz dengesini, keton cisimlerini, osmolaliteyi, glukozun invaziv ve invazif olmayan yöntemlerle evde ölçülmesindeki son gelişmeleri bilir. 
İleri Biyokimya II
İleri uygulama teknolojileri ni kullanarak yapılan biyokimyasal analizleri öğrenir. Elektroforezin prensibi ve günümüzdeki en gelişmiş şekillerini  kağıt, selüloz asetat, agaroz, poliakrilamid gel, SDS-gel elektroforezini, elektroforezde izoelektrik fokuslamayı,  kapiler elektroforezi, immunokimyasal ve radyoimmunokimyasal  yöntemleri, moleküler  luminesansı , florumetreyi, nefelometreyi, turbidimetriyi, elektrokimya ile ilgili uygulama prensiplerini öğrenir
Biyokimyada Araştırma Teknikleri
Molekülleri tanıma ve saflaştırma tekniklerini öğrenir. Enzim ve proteinlerin preparatif ve analitik saflaştırma yöntemlerini tartışır. Saflaştırma için hangi yolu izleyeceğini analiz eder. Saflaştırmanın çeşitli safhalarında küçük moleküllerin ayırımında hangi yöntemleri kullanacağını saflaştırdığı molekülün saklanma koşullarını öğrenir. Adsorpsiyon kromatografisini, dağılım ve iyon değiştirme kromatografisini, jel filtrasyon ve afinite kromatografisini ve kromatografik analizlerde faz tiplerine göre ayırımın araştırmalarda kullanımını öğrenir.Immuno radyoimmunoassay (IRMA) yöntemini, enzim linked immunoassay (ELISA) yöntemini, kemiluminescent immunoassay (CL) yöntemini, ektro kemilimunessan immonoasay (ECL) yöntemini, moleküler tanı  tekniklerinin  (PCR) araştırma alanında kullanımlarını öğrenir. Hücrede, vücut sıvılarında kullanılan immunohistokimyasal yöntemin önemini, immunohistokimyasal yöntemde örnek alınmasını, immunohistokimyasal yöntemde kullanılan boyaları öğrenir. 
Enstrumental Analiz II
 Dalga boylarına göre Elektromanyetik ışınları ve spektrofotometrik yöntemleri, gamma ışınını, X Işınını , morötesi (UV) Işınını, görünür ışını, kızılötesi (IR) Işını, mikrodalga ışınını,  radyo  ve elektromanyetik dalganın tanecik (kuantum mekaniksel) özelliklerini,  Işınının kırılmasını, ışınının yansımasını, ışınının saçılmasını, ışımanın polarizasyonunu  absorplanmasını ve bu fiziksel özelliklerin biyokimya laboratuvarında rutin ve araştırmada kullanılan üst düzey enstrümanlara nasıl uygulandığını öğrenir.
Lipid Biyokimyası
Kan ve hücrelerde görev alan lipitlerin özelliklerini, sentez, yıkım ve ilgili patolojileri,  lipoproteinler ve apoproteinlerin özelliklerini,  açlıkta ve toklukta  lipit metabolizmasını, lipit metabolizma bozukluklarını,kolesterol ile ilgili güncel konuları, lipit ve lipoproteinlerin ölçüm yöntemlerini, saklanması, preanalitik hataları, varyasyon katsayılarını, serum ve hücredeki lipitlerin ilişkisini öğrenir. 
Karaciğer Biyokimyası II
Karaciğer hasarına neden olan etkenleri, bilirubin ve bilirubin metabolizma bozukluklarını, Yeni doğan sarılığı,  Gilbert sendromu,Crigler-Najjar sendromu gibi patolojilerin mekanizmalarını, Bilirubinle ilgili laboratuar testlerini,  karaciğer disfonksiyonu yönünden amonyak metabolizmasını,  karaciğer disfonksiyonu yönünden lipidler ve lipoproteinleri, safra tuzları ve safra asidlerini, karaciğer disfonksiyonu yönünden ilaçları,  karaciğerin sentez fonksiyonunu, karaciğer hasarı testlerini, çeşitli hepatitlerin mekanizmalarını  ve tanı testlerini öğrenir.
Hormon Biyokimyası
Hücreler arası haberleşmenin en etkin molekülleri olan hormonların moleküler yapısını, etki mekanizmalarını, laboratuvarda incelenmesini öğrenir.
Protein biyokimyası ve proteomik
Amino asidlerin yapısal özelliklerini, birbiri ile iletişimlerini, her bir amino asidin metabolizmasının özelliklerini,  proteinlerin özelliklerine göre davranışlarını,   farklı pH’larda davranışlarını, PK değerlerini, protein yapılarını ve yapısal özelliklerini, proteinlerin sindirimini, emilimini, proteinlerin hücrede yıkılmasını, ubikitinleri, plazma proteinleri ve hücre içi proteinlerinin ilişkisi ve özelliklerini ve proteinlerin protemik teknolojisi ile ayırma prensiplerini  öğrenir.
Klinik Enzimoloji
Enzimlerin genel özelliklerini, kan ve hücrede bulunan enzimleri, zimojenleri, enzim reaksiyonlarını, reaksiyon kinetiğini, enzim reaksiyonlarında inhibisyon ve aktivasyonu, enzimlere ait özelliklerin klinik kimyada nasıl değerlendirildiğini , tanıda ve tedavide enzimleri, referans değerlerin nasıl oluşturulduğunu, biyolojik oksidansyonlarda enzimlerin davranışlarını  öğrenir.
Anemi Biyokimyası
Eritrosit yapısını ve özelliklerini, periferdeki  normal  ve anormal eritrositleri, hemoglobinin yapısal özelliklerini ölçme yöntemlerini, eritrosit indekslerini, hematokrit ve ESR mekanizmasını,  Otomatik kan sayım cihazlarını, eritropoetin  metabolizmasını , anemilerin nedenlerinin mekanizmalarını ve tanıdaki laboratuvar yöntemlerini öğrenir
Ateroskleroz Biyokimyası
Aterosklerozun biyokimyasal mekanizmasını, arter duvarının yapısını, hastalığın gelişim  basamaklarını, endotel in özelliklerini ve disfonksiyonunu, çeşitli sitokinlerin ve diğer mediatörlerin ateroskleroz gelişimindeki rolünü, LDL  oksidasyonunu, köpük hücre ve  fibröz plak oluşumunu,  tromboz oluşumunu,  atersoklerozda risk faktörlerini öğrenir.

Vitaminler ve Enzimler
Vitaminlerin yapısını ve enzimatik reaksiyonlarında çeşitli etkilerinin biyokimyasal mekanizmalarını ve eksikliğinde gerçekleşen patolojileri  öğrenir.

Kemik Biyokimyası
Kemik birçok biyokimyasal reaksiyonla yapım ve yıkım işlemlerinin birbirini takip ettiği dinamik bir dokudur. Bu dokuda osteoblastlar ve osteoklastlar ile gerçekleşen reaksiyonları ve patolojileri kavrar.  Normal şartlarda yapım ve yıkım arasında olan dengenin hangi reaksiyonlar nedeni ile değiştiğini  ve bu değişikliğin belirteci olan biyomarkırları  öğrenir. 

Su ve Elektrolit Biyokimyası
Suyun moleküler özellikleri  ve  etrafındaki moleküllerle etkileşimini, saf suyun özelliklerini, kalitesini elde edilmesini, vücut suyunun özelliklerini, hücreler ve hücreler arasındaki dağılımını, akuaporinleri, vücut sıvı hacminin ölçülmesini, osmolaliteyi ve ilgili çeşitli patolojileri, kan hacminin düzenlenmesini ve elektrolit dengesini, su dengesi ve elektrolitlerin patolojilerini, replasman sıvılarının mekanizmaların öğrenir.