Kurucu'dan
Yazdır

Ölçme Ve Değerlendirme

Dersler:
Sinirbilim doktora programında ölçme ve değerlendirme için; tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutulur. Sınavların şekline, ağırlıklarına ve notlara, ilgili öğretim elemanı karar verir. Sunum, proje sunumu, laboratuvar çalışması, sözlü veya yazılı sınav yapılabilir.
Ders başarı notları, enstitü tarafından ilân edildikten sonra kesinleşir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak doktora programında en az 2,7 alması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlamak veya Enstitü Yönetim Kurulunca bunlara eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.

Yeterlilik:
Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin sinirbilim alanı ile ilgili temel konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yenilikçilik gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci takip eden ilk sınav döneminde doktora yeterlik sınavına alınır. Sınav tarihleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Doktora yeterlik sınavı, Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan, beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavına da girebilir.

Tez:
Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede; danışmandan başka, biri ilgili anabilim dalı içinden, diğeri anabilim dalı dışından ya da başka bir üniversiteden olmak üzere iki üye daha yer alır. Çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur ve tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu danışmanına verir.
Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci; tez izleme komitesi gözetiminde ve niteliklere uygun olarak tezini hazırlar. Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.